Norges Hytteforbund skrev brev til Statsministerens kontor i helga, og anførte at det strider mot Grunnloven § 98 å forskjellsbehandle hytter fra boliger når det gjelder strømstøtte.
Norges Hytteforbund skrev brev til Statsministerens kontor i helga, og anførte at det strider mot Grunnloven § 98 å forskjellsbehandle hytter fra boliger når det gjelder strømstøtte. FOTO: Getty Images

Dom fra Høyesterett gir hytteeiere rett til strømstøtte melder Norges hytteforbund

Pressemelding fra Norges hytteforbund i går kveld. Vi har fått innspill fra aktører som deltok i karantene-saken for Høyesterett tidligere i år, sier lederen til Energinytt24. En dom fra Høyesterett skal tolkes slik at den gir hytteeiere rett til strømstøtte sier han.

Norges hytteforbund har gitt en pressemelding denne helga. Her fremgår det at Høyesterett i en dom i år har uttalt at fritidsboliger skal likestilles med husholdninger, og forbundet mener dette også må gjelde i forhold til strømstøtte-ordningen.

Terje Aasland bruker som begrunnelse for å nekte strømstøtte at fritidsboliger ikke er en del av hjemmet. Det er feil. Høyesterett har allerede i april i år slått fast at fritidsboligen er en del av det enkelte hjem. Dermed er det faktisk ingen tvil om at fritidsboligen skal ha strømstøtte, fremgår det av meldlingen.

Hytteforbundet peker på en spesifikk dom fra Høyesterett (HR-2022-718-A). Dette er covid-dommen, som gjaldt spørsmålet om unntak fra karanteneplikt ved innreise til Norge for hytteeiere som hadde oppsøkt sine fritidseiendommer i Sverige for å utføre strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn, under forutsetning av at de ikke overnattet på fritidseiendommen. Høyesterett var i denne saken enig med lagmannsretten og frifant staten i søksmålet som var reist av en gruppe hytteeiere om gyldigheten av dette punktet i forskriften. I dommen blir det drøftet om hytter omfattes av grunnlovens og menneskerettighetenes regelverk om beskyttelse av det private hjem. Det blir lagt til grunn av Høyesterett, og det er dette som gjør at Hytteforbundet mener dette å få konsekvenser for strømstøtten.

I pressemeldingen peker Hytteforbundet på at denne dommen må gjøre at fritidsboliger skal være en del av strømstøtten som staten har lagt på bordet.

Den midlertidige strømstøtteloven som ble vedtatt av Stortinget i fjor vinter lyder slik om spørsmålet Hytteforbundet tar opp i pressemeldingen:

«Nettkunde med egen strømmåler og som er rettmessig registrert som husholdningskunde hos nettselskapet, har rett til stønad etter ordningen».

Hytteforbundet viser også til demografiutvalget som ble ledet av Victor Norman i NOU 20-15 (se 2.1.3.)

Hytteforbundet finner det selvsagt at alle skal betale hva det koster om man overskrider de nevnte 5.000 kWh, men det skal faktisk godt gjøres å bruke opp dette mener de selv om en har fritidsbolig. Vi minner om at gjennomsnitt forbruk på fritidsboliger ligger mellom 650 – 1.000 kWh pr. måned, fremgår det av pressemeldingen.

For å få ro om denne saken bør altså Aasland snarest instruere strømselskapene til å innrømme støtte til fritidsboliger, avsluttes det med i pressemeldingen.

Energinytt24 har vært i kontakt med lederen i Hytteforbundet, Trond G. Hagen, og spurt om problemstillingen er tatt opp med advokatkontoret som bistår forbundet med å kartlegge om det finnes grunnlag for søksmål mot staten i anledning nektelse av strømstøtte. I følge Hagen er det som er tatt opp i pressemeldingen kommet frem etter innspill fra andre aktører som deltok i saken nevnt i den aktuelle høyesterettsdommen, og er foreløpig ikke tatt opp av forbundet med egne advokater.