Statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: NTB Kommunikasjon/SMK
Statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: NTB Kommunikasjon/SMK FOTO: 12

Støre bør tør si hvorfor han ikke vil gi strømstøtte til næringslivet

Kommentar fra redaksjonen

EU forbyr Norge via EØS-avtalen å gi strømstøtte til norske bedrifter. Dersom slikt skal gis, må EØS-avtalen brytes. Det er påfallende at Støre og Regjeringen ikke oppgir at dette er den faktiske og rettslige grunnen til at norsk næringsliv i Sør-Norge ikke vil bli gitt noen hjelp. Støre venter rett og slett på at EU bestemmer at slik støtte kan gis, og lite tyder på at det vil skje i den nærmeste tid.

Bare landbruk og energi-intensiv industri kan gis støtte

EØS-avtalen innebærer at norske myndigheter ikke kan gi særfordeler som strømstøtte til bedrifter i Norge. Bare landbruket er unntatt fra ordningen. De har allerede fått ekstra støtte og krever i dag mer. Bøndene er unntatt fra ordningen slik at bønder kan gis støtte uavhengig av hva EU bestemmer om norsk næringsliv.

I mars i år åpnet imidlertid EU for støtte til såkalt energi-intensiv industri (Temporary Crisis Framework). Her fremgikk det klart og tydelig at øvrig næringsliv i praksis bare kan gis midlertidige strøm-lån. Denne ordningen må Regjeringen handle innenfor nå som det blir sagt at det vurderes strømstøtte for næringslivet, ellers vil forpliktelsene etter EØS-avtalen bli misligholdt.

Støtte er begrenset til spesiell industri

Den midlertidige EU-ordningen innebærer at vanlige bedrifter bare i beskjeden grad kan gis strømstøtte, og ikke i nærheten av det som hittil er gitt til norske husholdninger. Bare såkalt energi-intensiv industri kan gis større støtte. Ordet «industri» setter i seg selv en begrensning og i tillegg er det ikke all industri som omfattes. Således er det begrenset til industri med treforedling, kjemiske råvarerer, metallindustri og mineralsk industri. Bakeri, slakteri og butikker faller åpenbart utenfor.

Det er fire hovednæringer som inngår i energi-intensiv industri. Dette er produsenter av papirmasse og papir, kjemiske råvarer, metallindustrien og mineralsk industri. Disse næringene defineres som energi-intensive, fordi de bruker langt mer energi per produsert enhet enn øvrig industri.

Kan bare gi midlertidige lån

Det fremgår også av EU-ordningen at støtten som utgangspunkt skal gis som lån og ikke som kontanttilskudd. Muligheten for å gi kontanttilskudd er svært snever.

Strømpriskrisen i Sør-Norge antas av de fleste å ville vare i lang tid fremover. EU-ordningen forbyr varig ordning og krever at det som vedtas er midlertidig. EU har bestemt at midlertidigheten skal være knyttet til energikrisen som følge av Ukraina-krigen. Dersom denne ordner seg, men priskrisen fortsetter i Norge, hvilket ikke er usannsynlig da det først og fremst er det grønne skiftet som skaper mangel på fornybar kraft, antas strømstøtte ikke kunne gis uten å komme i konflikt med EØS-forpliktelsene Norge har. Da er det i så fall «på an igjen», og EU må vurdere om unntaket for lån skal gjøres permanent.

EU-diskuterer nye grep nå
EU har de to siste ukene diskutert nye grep for å få ned strømkostnadene, herunder ble det i ministermøte for noen dager siden enighet om å gå videre i arbeidet med noen forslag. Ett av forslagene var å sette pristak på gassimport. Det er uklart om dette blir vedtatt, da gassprisene styres av markedskreftene internasjonalt og ikke av EU. Uansett vil ikke et slikt forslag gi Støre noen større anledning til å hjelpe bedrifter som sliter i Sør-Norge i dag.

Vi har tidligere skrevet om det her nevnte.