Statnett har nå lagt frem plan over hvordan det sentrale nettet raskest mulig skal utvikles og møte det grønne skiftet. Her inngår at nord og sør skal koples tettere sammen slik at det blir bedre overføringskapasitet mellom landsdelene.
Statnett har nå lagt frem plan over hvordan det sentrale nettet raskest mulig skal utvikles og møte det grønne skiftet. Her inngår at nord og sør skal koples tettere sammen slik at det blir bedre overføringskapasitet mellom landsdelene. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Bør Norge innføre makspris på 100 øre/kWt?

I dag skal Senterpartiet votere over makspris på strøm. Det innebærer et inngrep i markedsmekanismene og mange mener dette ikke er praktisk mulig. Delta i avstemningen nedenfor og si hva du mener. Er dette et tulleforslag uten rot i virkeligheten eller noe som du forventer at ledende politikere gjør som et strømpris-grep for å kontrollere markedet, eventuelt med annet maksprisbeløp? Delta i avstemningen nedenfor.

Flere politiske partier og organisasjoner har det siste året fremført budskapet at norske myndigheter må ta tilbake kontrollen over vannkrafta. Det blir brukt ord som arvesølv for befolkningen og fortrinn for norsk industri. I dag skal Senterpartiet stemme over spørsmålet på dag to av landsstyremøtet. Det kan bli et kraftig insitament for finansministeren for å presse frem en varig løsning for strømpriskrisen. Hva mener du, bør det innføres makspris? Du kan delta i avstemningen nedenfor.

Senterpartiet skal riktignok stemme over makspris på 100 øre/kWt ut fra det som er varslet tidligere. Vi får håpe tallet endrer seg før voteringen, for de færreste ønsker å betale mer enn innslagspunktet for strømstøtte, som er 70 øre/kWt før moms. Forslaget som skal voteres lyder slik:

«Senterpartiets landsstyre tilrår derfor at regjeringen fra 1. januar 2023 og inntil videre innfører en prisnedskrivningsordning over statsbudsjettet til 100 øre/kWh for alle strømsluttbrukere på fastlandet.»

Vedum har tidligere uttrykt at det siktes mot makspris på 70 øre/kWt. I forslaget til statsbudsjett, er det lagt inn et slik beløp, men da for såkalt høyprisbidrag (ekstraskatt) for vannkraftprodusentene. Forslaget innebærer at Staten skal ta inn ekstraskatten, men i stedet for å føre pengene tilbake til de som betaler inn de høye strømprisene, vil han legge pengene til statsbudsjettets alminnelige inntektsside og bruke til øvrige formål, herunder gratis ferge over hele landet hvor det ikke er fastlandsforbindelse og gratis barnehage i Nord-Norge hvor strømprisene er motsatt svært lave. En omfordelende politikk i følge Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre.

Flere land i europa samt EU har de siste månedene diskutert innføring av makspris på energi og enkelte land har også innført ordninger som ligner på dette for å skjerme landets forbrukere. Ordningene som er innført er imidlertid midlertidige. Norge står i en særstilling fordi det ikke er innlagt gass i husholdningene. Det er billigere å varme opp en bolig med gass enn med strøm. Det er videre kaldere i Norge enn i Sør-Europa, slik at det i norske husholdninger er behov for langt mer energi til oppvarming.

Regjeringen ønsker ikke å drøfte spørsmålet om makspris på strøm. Tidligere i dag uttalte Olje- og energiminister Terje Aasland fra Stortingets talerstol at det ikke er noen kvikkfiks å få strømprisene ned igjen. Dette som svar på interpellasjon fra stortingsrepresentant Marius Nilsen om Regjeringen har gitt opp å få ned strømprisene, eller om de høye prisene skal bli den nye normalen.

Hva mener du. Bør Senterpartiet vedta makspris og er det i så fall ok med makspris på 100 øre/kWt?