Gro-Anita Mykjåland (SP) er saksordfører for Energi- og miljøkomiteens forslag som skal debatteres i Stortinget i dag. Foto: Stortinget
Gro-Anita Mykjåland (SP) er saksordfører for Energi- og miljøkomiteens forslag som skal debatteres i Stortinget i dag. Foto: Stortinget FOTO: Stortinget

Stortingets energikomite forklarer i dag årsaken til de høye strømprisene

Stortingets Energi- og miljøkomite har avgitt instilling til Stortinget som skal debatteres i Stortinget i dag. Innstillingen starter med en årsaksforklaring på de høye strømprisene som har vært i Sør-Norge siden november i fjor.

I dag skal Stortinget ta stilling til en del spørsmål om fordeler ved å installere solcellepanel i fellesskap, nærvarmeanlegg, Enova-støtte m.m. Til grunn for debatten ligger en instilling fra Stortingets Energi- og miljøkomite. Den starter med en årsaksforklaring for de høye strømprisene i Sør-Norge. Et tema som har vært debattert i landets aviser over 100 ganger det siste året, og med ulike synspunkt.

Komiteen understreker at dagens situasjon i det norske kraftmarkedet skyldes en kombinasjon av flere nasjonale og internasjonale forhold. Gjennom vår tette tilknytning til det europeiske energimarkedet blir det nordiske kraftmarkedet i dag påvirket av forhold utenfor norske myndigheters kontroll, fremgår det av innstillingen.

Komiteen består av representanter fra alle partiene på Stortinget og alle er enige om sitatet. Saksordfører er Gro-Anita Mykjåland fra Senterpartiet.

Sitatet er i samsvar med det som fremgår av Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023, som ble fremlagt av finansminister Trygve Slagsvold Vedum for snart to uker siden.

Komiteens innstilling er foranlediget av Olje- og energiminister Terje Aaslands redegjørelse i Stortinget 19. september 2022, som omhandlet kraftsituasjonen i landet. Her gikk Aasland inn på årsakene til kraftsituasjonen og hva som har ført til det nåværende prisnivået på kraft, og det kom inn over 90 forslag til endringer fra ulike stortingsrepresentanter. Flere av disse ble overført til Energi- og miljøkomiteen for videre kartlegging, og det er denne kartleggingen med forslag til vedtak som skal debatteres i Stortinget i dag.

Komiteen foreslår følgende:

I
Stortinget ber regjeringen utrede hvordan en strømstøtteordning for nærvarmeanlegg som leverer til husholdningskunder, kan utformes, og estimere kostnaden for en slik ordning. Utredningen bør gjennomføres med sikte på ferdigstilling medio november 2022.

II
Stortinget ber regjeringen vurdere, i lys av den aktuelle strømsituasjonen, å gi Enova et tilleggsmandat om å bidra til å styrke forsyningssikkerheten ved å legge til rette for vesentlig mer energieffektivisering og fleksibel og effektiv energi- og effektbruk gjennom målrettede tiltak for bedrifter og husholdninger. En slik oppdatering må sikre at støtte til moden teknologi som gir raske reduksjoner i strømforbruket, blir en sentral oppgave for Enova, som for eksempel gjennom varmepumper, etterisolering av deler av bygningskroppen, utskiftning av vinduer, batterier, bergvarme og lignende.

III
Stortinget ber regjeringen vurdere å endre dagens Enova-tilskudd «helhetlig oppgradering av bygningskropp» slik at husholdninger kan få tilskudd også når bare deler av bygningen oppgraderes.

IV
Stortinget ber regjeringen vurdere å legge om Enovas løsning for utbetaling til forbrukere slik at man får samtidig utbetaling.

V
Stortinget ber regjeringen vurdere å midlertidig eller tidsbegrenset unnta mindre solenergianlegg fra søknadsplikt etter plan- og bygningsloven, med unntak for fredede og verneverdige bygg, og fjerne kravet om nettinnmelding på anlegg under 7 kW.