Statnett har nå lagt frem plan over hvordan det sentrale nettet raskest mulig skal utvikles og møte det grønne skiftet. Her inngår at nord og sør skal koples tettere sammen slik at det blir bedre overføringskapasitet mellom landsdelene.
Statnett har nå lagt frem plan over hvordan det sentrale nettet raskest mulig skal utvikles og møte det grønne skiftet. Her inngår at nord og sør skal koples tettere sammen slik at det blir bedre overføringskapasitet mellom landsdelene. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Nå er planen klar for å kople nord og sør sammen i strømnettet

Statnett intensiverer nå arbeidet med å utvikle strømnettet i landet. Dette inkluderer oppgradering av forbindelser mellom nord og sør, slik at det blir bedre utvekslingskapasitet internt i landet. Derved nærmer tiden seg for at Midt-Norge og Nord-Norge kopler seg på høyprissystemet.

Statnett skriver i en melding at det vil bli investert 60-100 milliarder kroner i det norske sentrale strømnettet og at dette vil bidra til det grønne taktskiftet med betydelig elektrifisering av samfunnet. Dette innebærer også at nord og sør blir koplet tettere sammen med bedre overføringskapasitet mellom landsdelene, med påregnelige dyrere strøm til følge om prisene i Sør-Norge fortsetter å være høye.

Utbyggingen av nettet legger til rette for økt verdiskapning langs kysten og i områder med stort kraftforbruk, reduserte prisforskjeller og styrket forsyning rundt de store byene. I tillegg til å legge til rette for nye tilknytninger over hele landet, oppgraderer Statnett alle de store transportkanalene til 420 kV spenningsnivå. Det legger til rette for økt kapasitet mellom ulike regioner, fremgår det av meldingen.

Når en ser nærmere på den konkrete planen som er vedlagt meldingen, så ser en at det dreier seg om tettere tilkopling både ved Sognefjorden og sørover mot Bergen samt gjennom Gudbrandsdalen sør til østlandet.

De siste årene har Statnett og de regionale nettselskapene opplevd en dramatisk vekst i forespørsler etter tilknytning til kraftnettet, primært fra forbruksaktører. Veksten har vært større enn det som var forventet tidligere. Det ligger i planen at dette skal forbedres slik at landet når det Statnett kaller det grønne taktskiftet.

Ledig kapasitet til forbruk i dagens transmisjonsnett og fra pågående prosjekter under planlegging og gjennomføring er i stor grad reservert og nettet er fullt mange steder fremgår det av meldingen. Dette gjør at det er lange ventetider på flere år for å få koplet nye store strøm-forbrukende prosjekter til det norske nettet, fremgår det også av meldingen.

Statnett kritiserer i meldingen at det har vært lang saksbehandlingstid hos NVE hittil for nye nettprosjekt, og håper at dette blir bedret med større ressurser for NVE fremover. Regjeringen har allerede planer for dette i forslaget til Statsbudsjett for 2023.