SV motsetter seg ikke Regjeringens forslag til forhøyet skatt for kraftprodusentene, ved høyere prosent grunnrenteskatt og i tillegg høyprisbidrag for all strømpris over 70 øre/kWt.
SV motsetter seg ikke Regjeringens forslag til forhøyet skatt for kraftprodusentene, ved høyere prosent grunnrenteskatt og i tillegg høyprisbidrag for all strømpris over 70 øre/kWt. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Flertall for inndragning av «krigsprofitt» fra strømproduksjon

SV har i dag lagt frem sitt alternative statsbudsjett. Her fremgår det ikke noe om at partiet foreslår endring av regjeringens forslag til høyprisbidrag for kraftprodusentene. Derved blir inndragning av krigsprofitt for strømproduksjon bli vedtatt med flertall i Stortinget. Det legger til rette for at strømstøtten kan gjøres bedre neste år. Inntil da får vi håpe at prisene holder seg lave som nå.

SV går likevel ikke imot Regjeringens omfordelende forslag til ekstraskatt på høye strømpriser (høyprisbidraget), men foreslår i stedet at tilsvarende høyprisbidrag også ilegges på gassnæringen. Dette fremgår av SV`s alternativ til statsbudsjett som nettopp er lagt frem.

De siste dagene har både FrP og SV gitt uttrykk for det motsatte. For SV sin del så synes spørsmålet nå å være avsluttet, og slik at dette ikke blir del av kampen i forhandlingene med regjeringen de kommende ukene.

Dette betyr at det omstridte forslaget som kraftnæringen med en rekke ordførere og andre med eierinteresser har protestert mot de siste ukene vil bli vedtatt med flertall i Stortinget.

Høyprisbidraget er 23 prosent skatt på strømpris over 70 øre/kWt. Med andre skatter så mener næringen selv at det innebærer 90 prosent beslag av inntekter over 70 øre/kWt.

Regjeringens forslag innebærer at skatteregelen vil gjelde fra kunngjøringen som fant sted 28. september i år for de største produsentene med generatorer med samlet påstemplet merkeytelse på 10 000 kVA eller mer, og fra 1. januar 2023 for øvrige vannkraftverk og vindkraftverk.

Forslaget om umiddelbar ikrafttredelse for stor vannkraft er begrunnet ut fra hensynet
til å unngå tilpasninger og ut fra provenyhensyn. Regjeringen mener at det er fare for tilpasninger i form av nedtapping av vannmagasiner dersom avgiften ikke trer i kraft fra da den ble kjent.

Høyprisbidraget er i budsjettforslaget anslått å innebære en inntekt for staten på over 23 milliarder kroner i 2023, om ordningen gis virkning fra og med oktober i år slik foreslått.

Skatteforslaget til Regjeringen legger til rette for at det kan gis økt strømstøtte ved at kraftkommunene fratas mer av de enorme inntektene de høye strømprisene har skapt. Inntil da får vi håpe strømprisene holder seg lave som nå.