Guri Melby (V) og Ola Elvestuen (V) vil at Norge skal kutte strømforbruket med 10 prosent innen et halvt år, og at Stortinget pålegger Regjeringen å lage en plan for dette.
Guri Melby (V) og Ola Elvestuen (V) vil at Norge skal kutte strømforbruket med 10 prosent innen et halvt år, og at Stortinget pålegger Regjeringen å lage en plan for dette. FOTO: Photo: Arild Danielsen (https://

Vil kutte norsk strømforbruk med 10 % innen 6 mnd

Venstre mener at Stortinget bør pålegge Regjeringen å lage en plan og sette som mål å få ned det norske strømforbruket med 10 prosent innen et halvt år. Det utgjør ca. 13 Twh. 

Stortingsrepresentantene Guri Melby (V) og Ola Elvestuen (V), ber nå Stortinget pålegge regjeringen å få ned det norske strømforbruket. Det bør ned med 10 prosent innen et halvt år, fremgår det av forslaget.

– Stortinget skal pålegge Regjeringen å sette et mål og utarbeide en plan for en reduksjon i strømforbruket på minst 10 prosent innen 31. mars 2023, skriver de til Stortinget. Det tilsvarer omtrent like mye som vi i dag får fra alle landets vindmøller til sammen.

Ut fra forslagets begrunnelse, synes det som at de mener det er realistisk at dette blant annet kan gjøres ved holdningskampanjer og ved tilskudd til Enova for ENØK-tiltak, så som varmepumper, bergvarme, etterisolering og utskiftning av vinduer i tillegg til solcellepaneler.

De mener spesifikt at ENØK-tiltak og kriteriene også må endres, slik at egeninnsats ikke er til hinder for å få støtte, og støtte må også kunne gis selv om tiltakene ikke innebærer full rehabilitering.

Representantene skriver ikke noe i forslaget om at de har noen kilde for at forslaget er realistisk, både med hensyn til byggematerialer, enøk-komponenter eller håndverkere, til det omfattende reduksjonstiltaket.

Senking av innetemperatur kan i følge flere undersøkelser redusere en husholdnings forbruk med 10 prosent.

De foreslår også overfor Stortinget, at:

– Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å øke bostøtten i områder med høye strømpriser, slik at lavinntektshusholdninger får hjelp til å håndtere regningene sine.

– Stortinget ber regjeringen øke stipendet til studenter med bostedsadresse i områder med høye strømpriser.

– Stortinget ber regjeringen videreføre og forsterke ordningen med strømstøtte til frivillige lag og organisasjoner.

– Stortinget ber regjeringen sørge for likebehandling av folkehøyskolene, slik at ikke noen folkehøyskoler faller utenfor strømstøtteordningen.

– Stortinget ber regjeringen legge til rette for en søknadsbasert kommunal støtteordning for mindre bedrifter med særlig høye strømkostnader i prisområdene i Sør-Norge.

– Stortinget ber regjeringen legge til rette for en løsning der forbrukere kan bestille ENØK-tiltak som betales gjennom rentefrie lån eller tilskudd med samtidig utbetaling.

– Stortinget ber regjeringen sørge for at større nærvarmesentraler basert på bergvarme, sjøvarme eller energibrønner gis strømstøtte.

– Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å fortsette opptrappingen i bevilgninger til Enova, minimum med samme prosentvise økning som i årene 2013–2021.

– Stortinget ber regjeringen sørge for at Enova, i en midlertidig periode, får i oppdrag å støtte moden teknologi som kutter energiforbruket til husholdningene og mindre bedrifter, som for eksempel varmepumper, etterisolering av deler av bygningskroppen, utskiftning av vinduer, batterier, bergvarme og lignende.

– Stortinget ber regjeringen gjennomføre en kampanje for å øke folks bevissthet rundt eget strømforbruk og tiltak som kan gjennomføres for å redusere dette.

– Stortinget ber regjeringen sette et mål for reduksjon av strømbruk i de timene av døgnet med høyest forbruk, med 5 prosent.

– Stortinget ber regjeringen sette et mål om at gassforbruket reduseres med 15 prosent.

– Stortinget ber regjeringen innføre energisparingstiltak i offentlig sektor som har umiddelbar effekt på strømforbruket.

– Stortinget ber regjeringen pålegge nettselskapene ansvar for å tilby energirådgivning til husholdninger og mindre bedrifter.