Lan Marie Nguyen Berg (MDG) kritiserte strømstøtte-ordningen, og mente den var fordelaktig for de med god råd og ikke stimulerte til å bruke mindre strøm. MDG vil ha en flat sats som er lik for alle fortalte hun i Stortinget 19. september, uavhengig av strømforbruk. MDG vil også ha raskt ned det norske strømforbruket. Foto: Screenshot av Stortingets nettsending.
Lan Marie Nguyen Berg (MDG) kritiserte strømstøtte-ordningen, og mente den var fordelaktig for de med god råd og ikke stimulerte til å bruke mindre strøm. MDG vil ha en flat sats som er lik for alle fortalte hun i Stortinget 19. september, uavhengig av strømforbruk. MDG vil også ha raskt ned det norske strømforbruket. Foto: Screenshot av Stortingets nettsending.

Flere vil ha strømforbruket raskt ned

Flere politiske partier har gjennom sine stortingsrepresentanter fremmet forslag om å få det norske strømforbruket raskt ned, som et virkemiddel også for å få strømprisene ned. Forslagene ligger nå til komitebehandling i Stortinget.

Det er i følge NVE risiko for at Norge i vinter/vår vil kunne komme i en situasjon med mangel på kraft, slik at det kan oppstå behov for rasjonering. Selv om det ikke skjer, er det utvilsomt at lite kraft gjør at prisene blir høyere enn ved rikelig tilgang. Det å få strømforbruket ned, er derfor også et viktig virkemiddel for å få strømprisene ned. Dette er like viktig som å etablere mer kraftproduksjon.

Som følge av dette har flere politiske partier gjennom sine stortingsrepresentanter fremmet forslag om ulike tiltak. Disse ble fremmet i hastemøtet på Stortinget 19. september, og ble da overført til komitebehandling.

Senking av innetemperatur kan i følge flere undersøkelser redusere en husholdnings forbruk med 10 prosent.

Vi trakk i går frem Venstres forslag til å få 10 prosent reduksjon innen 6 måneder. I dag ser vi på MDG sine forslag. Disse forslagene går mye i samme retning som Venstre, med holdningskampanjer og tilskudd til energieffektiviseringstiltak.

Her er MDG`s 20 forslag som i hastemøtet ble oversendt fra Stortinget til komitebehandling i Stortinget:

1. Stortinget ber regjeringen sørge for at det raskest mulig etableres en ordning med gratis oppsøkende energirådgivning til husholdninger og bedrifter.

2. Stortinget ber regjeringen sørge for at Enova-avtalen oppdateres med et mål for energieffektivisering i eksisterende bygg. En oppdatert avtale må sikre at støtte til moden teknologi som gir raske reduksjoner i strømforbruket, blir en sentral oppgave for Enova.

3. Stortinget ber regjeringen sørge for at det gjennomføres en omfattende nasjonal informasjonskampanje om muligheter for energisparing i husholdninger og yrkesbygg.

4. Stortinget ber regjeringen sørge for at dagens Enova-tilskudd til «helhetlig oppgradering av bygningskropp» endres umiddelbart, slik at husholdninger kan få tilskudd også når bare deler av bygningen oppgraderes.

5. Stortinget ber regjeringen styrke støtten til energisparing og energiproduksjon ved å sørge for at Enova dekker inntil halve investeringskostnaden ved slike tiltak. Støtten skal utbetales forskuddsvis når det er mulig, og det skal tilbys gunstige låneordninger til de som trenger det, for resten av investeringen.

6. Stortinget ber regjeringen vurdere strakstiltak for å kutte energibruken i offentlige bygg og yrkesbygg i løpet av det neste året, herunder påbud om energikartlegging og skifte til energieffektiv belysning, rask innfasing av varmepumper og forbedring av varmegjenvinning og ventilasjonssystemer.

7. Stortinget ber regjeringen styrke Husbankens arbeid med energitiltak for lavinntektshusholdninger uten å finansiere dette ved å omdisponere midler fra Enova.

8. Stortinget ber regjeringen utrede hvordan eiere av næringsbygg kan gis et insentiv til å gjennomføre energieffektiviseringstiltak gjennom høyere avskrivningssatser, og melde tilbake til Stortinget raskest mulig.

9. Stortinget ber regjeringen gå i dialog med relevante bransjer for å identifisere tiltak som kan fjerne barrierer og flaskehalser som i dag bremser investeringer i solenergi og energisparing i norske bygg.

10. Stortinget ber regjeringen gå i dialog med kommunene om en midlertidig ordning der søknad om byggesak for energioppgradering gjøres gebyrfri.

11. Stortinget ber regjeringen fremme forslag til virkemidler for å støtte energitiltak i leieboliger.

12. Stortinget ber regjeringen sørge for at Enovas støtteordninger for solenergi også er tilgjengelige for borettslag og sameier.

13. Stortinget ber regjeringen legge fram en plan som sikrer at solenergipotensialet i alle næringsbygg blir optimalt utnyttet.

14. Stortinget ber regjeringen umiddelbart sørge for at alle nye statlige bygg skal utnytte solenergipotensialet maksimalt.

15. Stortinget ber regjeringen legge fram en plan som sikrer at solenergipotensialet i alle eksisterende statlig eide bygg blir optimalt utnyttet innen 2025.

16. Stortinget ber regjeringen legge fram en plan som sikrer at solenergipotensialet i alle kommunalt og fylkeskommunalt eide bygg, for eksempel skoler, sykehjem og administrasjonsbygg, blir optimalt utnyttet innen 2030.

17. Stortinget ber regjeringen snarest etablere en permanent tilskuddsordning for installasjon av solcelleanlegg på næringsbygg gjennom Enova.

18. Stortinget ber regjeringen om å raskest mulig effektuere vedtak 548 (2021–2022) samt forslag 748 til og med 752 fra behandlingen av energimeldingen (Innst. 446 S (2021–2022), jf. Meld. St. 36 (2020–2021)).

19. Stortinget ber regjeringen etablere en søknadsbasert ordning for investeringer i solenergi og energieffektivisering i offentlige bygg.

20. Stortinget ber regjeringen pålegge alle offentlige bygg å etablere solenergiproduksjon eller grønne tak.